You are here

Konfigurowanie aplikacji Digital Workspace

Ustawienia aplikacji Alfresco Digital Workspace są w następującym pliku: ../digital-workspace/app.config.json. Można użyć tego pliku w celu łatwego dostosowania aplikacji Alfresco Digital Workspace bez dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie. Plik można zaktualizować podczas pracy aplikacji Alfresco Digital Workspace, a zmiany będą widoczne dla użytkowników po ponownym załadowaniu przez nich strony.
Więcej informacji na temat sposobu konfiguracji aplikacji Alfresco Digital Workspace można znaleźć w rozdziale Application features.

W pliku ../digital-workspace/app.config.json można skonfigurować następujące ustawienia.

Właściwość Właściwość podrzędna Przykładowa wartość Opis
ecmHost   “https://repository.domain.com:port” Adres serwera usług Alfresco Content Services.
baseShareUrl   “https://appname.domain.com:port/#/preview/s” Adres serwera, z którego będą udostępniane współdzielone pliki (wymagany tylko wtedy, gdy jest inny niż adres aplikacji).
authtype   Podstawowy Określa typ uwierzytelniania. Aby korzystać z trybu logowania jednokrotnego, należy zmienić tę właściwość na OAuth. Zobacz Single Sign-On (SSO).
aosHost   „https://repository.domain.com/alfresco/aos” Adres serwera punktu końcowego AOS.
Note: Adres serwera musi być typu https.
application name “Digital Workspace” Nazwa aplikacji, która będzie wyświetlana w jej nagłówku oraz tytule strony/karty.
  logo “assets/images/alfresco-logo-flower.svg” Ścieżka do logo wyświetlanego w nagłówku aplikacji.
  copyright „© 2017–2020 Alfresco Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.” Tekst dotyczący praw autorskich wyświetlany na stronie logowania.
headerColor   #2196F3 Wartość koloru tła nagłówka aplikacji.
languagePicker   false Włączanie menu ręcznego wyboru języka.
pagination size 25 Ustawianie domyślnej liczby elementów wyświetlanych na stronie.
  supportedPageSizes 25, 50, 100 Zmienianie elementów dostępnych w funkcji sterowania stronicowaniem.
files excluded „.DS_Store”, „desktop.ini”, „Thumbs.db”, „.git” Ograniczenie możliwości przesyłania przez użytkowników określonych typów plików i folderów poprzez ustawienie lub rozszerzenie listy reguł w ścieżce „files.excluded”.
  Match-options, no case true Włączenie braku rozróżniania wielkości liter w wykluczeniach.
adf-versions-manager allowComments true Włączanie/wyłączanie komentarzy do wersji
  allowDownload true Włączanie/wyłączanie pobierania wersji
sideNav preserveState true Zapamiętanie wybranego przez użytkownika ustawienia bocznego paska nawigacji: rozwinięty lub zminimalizowany.
  expandedSidenav true Boczny pasek nawigacji domyślnie rozwinięty.
languages key “pl” Klawisz dla opcji menu wyboru języka.
  label “Polski” Etykieta wyświetlana w menu wyboru języka.
content-metadata presets   Dodawanie niestandardowych aspektów i właściwości, które mają być wyświetlane w zasobniku informacyjnym.
  custom   Dodawanie niestandardowych aspektów i właściwości, które mają być wyświetlane w zasobniku informacyjnym.
search include   Określanie informacji węzła zwracanych przez interfejs API z zestawem wyników wyszukiwania.
  sorting   Dostępne opcje sortowania wyników wyszukiwania oraz określanie opcji domyślnej.
  filterQueries   Określanie zawartości, która powinna oraz nie powinna być zwracana w zestawach wyników.
  facetFields   Umożliwia konfigurację opcji filtrowania wyników wyszukiwania.
  facetQueries   Umożliwia konfigurację opcji filtrowania wyników wyszukiwania.
  categories   Umożliwia konfigurację opcji filtrowania wyników wyszukiwania.
  aca:fields   Określanie pól metadanych, które będą uwzględniane w zapytaniach wyszukiwania.
viewer.maxRetries   2 Mechanizm podglądu używany do wyświetlania pliku próbuje otworzyć go i w razie niepowodzenia czeka 20 sekund, a następnie ponawia próbę. Proces obejmuje konwersję pliku (w zależności od typu zawartości obsługiwanych jest wiele formatów pliku) i jeżeli zajmuje to dłużej niż 20 sekund zostanie wyświetlony komunikat o nieobsługiwanej zawartości. Ten limit czasu można wydłużyć, zwiększając wartość tej właściwości. Jeżeli zostanie wprowadzona wartość 2, limit czasu będzie wynosić 40 sekund.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.