You are here

Konfiguration Digital Workspace

Alfresco Digital Workspace -inställningar finns i följande fil ../digital-workspace/app.config.json. Du kan använda filen för att enkelt anpassa Alfresco Digital Workspace och utan att göra några kodändringar. Filen kan uppdateras samtidigt som Alfresco Digital Workspace fortfarande körs och användarna kommer att se ändringarna när deras sidor laddas om.
För mer fördjupad dokumentation om hur man konfigurerar Alfresco Digital Workspace, se Application features.

Följande inställningar kan konfigureras i ../digital-workspace/app.config.json.

Egenskap Delegenskap Exempelvärde Beskrivning
ecmHost   “https://repository.domain.com:port” Serveradress för Alfresco Content Services.
baseShareUrl   “https://appname.domain.com:port/#/preview/s” Serveradress varifrån de delade filerna kan kommas åt (krävs bara om den är en annan än programadressen).
authtype   Basic Avgör typen av autentisering. För att använda läget Single Sign-on måste du ändra den här egenskapen till OAuth. Se Single Sign-On (SSO).
aosHost   "https://repository.domain.com/alfresco/aos" Serveradress för AOS-ändpunkten.
Note: Serveradressen måste vara https.
program name “Digital Workspace” Programnamn som visas i sidhuvudet på programmet och i sida/flik-rubriken.
  logo “assets/images/alfresco-logo-flower.svg” Sökvägar till logotypen som visas i programsidhuvudet.
  copyright "© 2017 - 2020 Alfresco Software, Inc. Alla rättigheter förbehålls." Upphovsrättstext visas på inloggningssidan.
headerColor   #2196F3 Värde för programmets sidhuvudbakgrundsfärg.
languagePicker   false Aktivera manuell språkvalsmeny.
pagination size 25 Ställ in standardantalet objekt som ska visas på en sida.
  supportedPageSizes 25, 50, 100 Ändra de objekt som finns tillgängliga i sidnumreringskontrollen.
files excluded ".DS_Store", "desktop.ini", "Thumbs.db", ".git" Begränsa användare från att ladda upp vissa typer av filer och mappar genom att ställa in eller utvidga listan över regler på sökvägen "files.excluded".
  Match-options, no case true Säkerställer att begränsningarna inte är skiftlägeskänsliga.
adf-versions-manager allowComments true Växla versionskommentarer på/av.
  allowDownload true Växla nedladdningar av versioner på/av.
sideNav preserveState true Kommer ihåg användarens val av sidenav minimerad eller expanderad.
  expandedSidenav true Sidnavigering expanderad som standard.
languages key “sv” Knapp för språkvalsmenyalternativ.
  label “Svenska” Etikett att visa i språkvalsmenyn.
content-metadata presets   Lägger till standardaspekter och egenskaper som ska visas i informationslådan.
  custom   Lägger till standardaspekter och egenskaper som ska visas i informationslådan.
search include   Specificera nodinformationen som returneras av API med de inställda sökresultaten.
  sorting   Tillgängliga sökresultatsorteringsalternativ och vilket alternativ som är standard.
  filterQueries   Specificerar vilket innehåll som ska och inte ska returneras i inställda resultat.
  facetFields   Tillåter konfiguration av sökresultatsfiltreringsalternativen.
  facetQueries   Tillåter konfiguration av sökresultatsfiltreringsalternativen.
  categories   Tillåter konfiguration av sökresultatsfiltreringsalternativen.
  aca:fields   Specificera de metadatafält som kommer att inkluderas i sökfrågorna.
viewer.maxRetries   2 Förhandsvisningsmekanismen som används för att visa en fil försöker öppna den, om det inte lyckas väntar den i 20 sekunder och försöker sedan på nytt. Processen inbegriper konvertering av filen (flera filformat stöds beroende på typen av innehåll) och om det tar mer än 20 sekunder kommer systemet att säga att innehållet inte stöds. Denna time-out kan ökas om du lägger till ett värde för denna egenskap. Om du matar in 2 kommer väntetiden före time-out att vara 40 sekunder.

Sending feedback to the Alfresco documentation team

You don't appear to have JavaScript enabled in your browser. With JavaScript enabled, you can provide feedback to us using our simple form. Here are some instructions on how to enable JavaScript in your web browser.